กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 


   ปณิธาน (Determination)

       ซื่อสัตย์โปร่งใส  ใส่ใจให้บริการ  ยึดมั่นในระเบียบ

    วิสัยทัศน์ (Vision)

       กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ
       อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้

    พันธกิจ (Mission)

1.  โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดตามแผน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากเงิน
     งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้

2.  เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.  จัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรายได้อื่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
     เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.  จัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน  ด้วยระบบโปรแกรมสามมิติด้านบริหารทรัพยากรองค์กร  (ระบบ  ERP)
     ตามนโยบายภาครัฐ

5.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316