กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

ระเบียบ และประกาศ มทร.อีสาน เพิ่มเติม

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ จ่าย เก็บรักษา เงินรายได้ (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ฉบับปรับปรุง 1 มิ.ย. พ.ศ. 2559)
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ จ่าย เก็บรักษา เงินรายได้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ จ่าย เก็บรักษา เงินรายได้
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้
พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
ประกาศ มทร.อีสาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนการศึกษา
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ในระยะของการขยายเวลาการศึกษาต่อ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ และอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ

ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าสอนภาคสมทบ และค่าสอนอาจารย์พิเศษ
 

 

 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316