กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 

 ดร.ศิริลักษณ์  จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส.อรพิน สิทธิสวนจิก
หัวหน้างานบัญชี

น.ส. สุทธิ ชวนโพธิ์
หัวหน้างานการเงิน

น.ส. พรทิพย์ ประจันดุม
หัวหน้างานงบประมาณ
น.ส. สมปอง  พวงแก้ว
หัวหน้างานเบิกจ่าย

นางพัฒน์นรี  โชตพันธศานต์
หัวหน้างานพัสดุ
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
 
น.ส. สุกัญญา ถึงอินทร์
น.ส. อัจฉราพร แป้นทะเล
น.ส.นัยน์ปพร โชตพันธศานต
 
นางพรวิไล รัตนารักษ์
น.ส. มนสิการ  สวัสดิ์ผล
 
น.ส. โยธะกา หวดขุนทด
น.ส. สุนิสา หวังอ้อมกลาง
นางสุปราณี เงื่อนกลาง
 
น.ส. ทรงลักษณ์ ศรีนอก
นางเรณู วงศ์ดนตรี
 
น.ส. ศรษมณฑ์ สาสิทธิ์
น.ส.สุจิตรา กระลาม
 
น.ส.กุสุมา ทวีพุดซา
น.ส. กัลยา โฉมพลกรัง
 
น.ส.ศิริวรรณ แผ่วพรมราช
 
น.ส.จิราพร นกสันเทียะ
น.ส. สกุณา แซ่ลี้
   
   
 
น.ส.พัชราวดี กุศลคลอง
นายวีระยุทธ บุญยงค์
   
   
น.ส.จริยา หลักแก้ว
น.ส. อารีพร จงบวกกลาง
       
       
นายพงศ์พล ภูจ่าพล
         
         
น.ส.ทิพปภา สีมาธรรมการย์
         
         
น.ส. ชนิดา อ่ำสันเทียะ 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316