กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 





 



นางฐิตานันท์ จิตติวัชราพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


-
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส.อรพิน สิทธิสวนจิก
หัวหน้างานบัญชี

น.ส. สุทธิ ชวนโพธิ์
หัวหน้างานการเงิน

น.ส. พรทิพย์ ประจันดุม
หัวหน้างานงบประมาณ
นางฐิตานันท์ จิตติวัชราพงศ์ หัวหน้างานเบิกจ่าย
นายพงศ์พล ภูจ่าพล
หัวหน้างานพัสดุ
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
น.ส. สุกัญญา ถึงอินทร์
น.ส. มนสิการ  สวัสดิ์ผล
น.ส.นัยน์ปพร โชตพันธศานต
น.ส.จิราพร นกสันเทียะ
นางพรวิไล รัตนารักษ์
นางเรณู วงศ์ดนตรี
 
น.ส. อัจฉราพร แป้นทะเล
นางสุปราณี เงื่อนกลาง
 
น.ส. โยธะกา หวดขุนทด
น.ส. กัลยา โฉมพลกรัง
 
น.ส. สุนิสา หวังอ้อมกลาง
น.ส.สุจิตรา กระลาม
 
น.ส. ทรงลักษณ์ ศรีนอก
น.ส. สกุณา แซ่ลี้
 
 
น.ส.กุสุมา ทวีพุดซา
นายวีระยุทธ บุญยงค์
   
   
 
น.ส.จริยา หลักแก้ว
น.ส. อารีพร จงบวกกลาง
   
   
น.ส. สมพร ขอโน้มกลาง
       
       
น.ส. วิทิตา ปิยพิทยากร
         
         
         
           







 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316