กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 

 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส.อรพิน สิทธิสวนจิก
หัวหน้างานบัญชี

นางพรพิมล  ปุกสันเทียะ
หัวหน้างานการเงิน

น.ส. พรทิพย์ ประจันดุม
หัวหน้างานงบประมาณ
น.ส. สมปอง  พวงแก้ว
หัวหน้างานเบิกจ่าย

นางพัฒน์นรี  โชตพันธศานต์
หัวหน้างานพัสดุ
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
บุคลากรในงาน
 
น.ส. โยธะกา หวดขุนทด
น.ส. อัจฉราพร แป้นทะเล
น.ส. สุทธิ ชวนโพธิ์
 
นางพรวิไล รัตนารักษ์
น.ส. มนสิการ  สวัสดิ์ผล
 
น.ส. สุนิสา หวังอ้อมกลาง
น.ส. สุกัญญา ถึงอินทร์
 
น.ส. ทรงลักษณ์ ศรีนอก
น.ส. กัลยา โฉมพลกรัง
 
น.ส. ศรษมณฑ์ สาสิทธิ์
นางสุปราณี เงื่อนกลาง
 
น.ส. สินาภรณ์ นามวงค์
น.ส.ทิพปภา สีมาธรรมการย์
 
น.ส.นัยน์ปพร โชตพันธศานต์
 
น.ส.สุจิตรา กระลาม
นายวีระยุทธ บุญยงค์
   
   
นางวรรณทิญา ต.ศิริวัฒนา
 
น.ส.กุสุมา ทวีพุดซา
นายพงศ์พล ภูจ่าพล
   
   
น.ส.เจตพินิฐ สุรัตนเศรษฐ์
น.ส.ปรียา ป้อมสนาม
นางเรณู วงศ์ดนตรี
       
       
น.ส.จิราพร นกสันเทียะ
น.ส. สกุณา แซ่ลี้
         
         
น.ส. ชนิดาภา ขันตี
         
         
น.ส. นิภาดา ซึมกลาง 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316