กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2
แบบฟอร์มงานการเงิน
ใบสำคัญรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายแรกเข้า
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินสัญญายืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
แบบฟอร์มงานเบิกจ่าย
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้รับการช่วยเหลือ
ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักฐานการเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ส่วนที่2)
ใบเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าธุรการภาคพิเศษ (ใบขวางเบิกค่าธุรการ)
ใบเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าธุรการภาคพิเศษ)
งบหน้าใบสำคัญ
ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มงานงบประมาณ
แบบขอรับทุนการศึกษา
ใบกันเงินงบประมาณเงินรายได้
แบบฟอร์มงานพัสดุ
แบบฟอร์มงานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แบบฟอร์มรายงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
2. แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
3. แบบร่างการขออนุมัติเบิกจ่าย
4. แบบฟอร์มแบบประเมินผู้ขาย  
5. แบบฟอร์มตารางการเปิดเผยราคากลาง
6. แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลผู้ขาย (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
7. แบบฟอร์มขอตรวจร่าง/แก้ไข/ยกเลิก คำสั่ง , สัญญา ,ประกาศ
8. แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
9. แบบฟอร์มการดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  9.1 เอกสารที่ต้องส่งเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
  9.2 การดำเนินการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  9.3 การดำเนินการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  9.4 การดำเนินการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
10. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
11. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ (สัญญา)
12. แบบฟอร์มรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบ (คป.)
แบบฟอร์มงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
1. แบบบันทึกข้อความ การโอนพัสดุ/ครุภัณฑ์
2. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การจำหน่ายพัสดุชำรุด
3. แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ
4. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของรายการครุภัณฑ์
5. แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
6. แบบฟอร์มบัญชีพัสดุ
แบบฟอร์มอื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน V-NET
รายละเอียดผู้รับทุน ปีการศึกษา 2548 - 2553
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316