กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

งบทดลอง
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 (เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
 
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 (เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สตง.รับรอง
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานทางการเงิน (รวมหอพักนักศึกษา) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายงานทางการเงิน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556


 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316