กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

งบทดลอง
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 (เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 - 16 ปี 2565
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 (เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
(เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
 
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 (เงินงบประมาณ) / (เงินรายได้)
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สตง.รับรอง
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ สตง.รับรอง
รายงานทางการเงิน ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สตง.รับรอง
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานทางการเงิน (รวมหอพักนักศึกษา) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายงานทางการเงิน รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายงานทางการเงิน รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556


 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316