กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 

 


โครงสร้างการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ สิ้มไขแสง
อธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


-
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส. อรพิน สิทธิสวนจิก
หัวหน้างานบัญชี

นางพรพิมล  ปุกสันเทียะ
หัวหน้างานการเงิน

น.ส. พรทิพย์   ประจันดุม
หัวหน้างานงบประมาณ
น.ส. สมปอง  พวงแก้ว
หัวหน้างานเบิกจ่าย

นางพัฒน์นรี  โชตพันธศานต์
หัวหน้างานพัสดุ 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316