กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 

 


 กองคลัง  มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

  1. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย  ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้  ให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
  2. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้  ด้วยระบบโปรแกรมสามมิติด้านบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP)
  3. ควบคุม และจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่วางไว้
  4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี
  5. พิจารณาเสนอร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
  การแบ่งภาระงานภายใน  แบ่งออกเป็น  6 งาน 

1.  งานบริหารงานทั่วไป

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณทุกด้านของกองคลัง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  งานพัสดุ  จัดซื้อจัดจ้าง  ซ่อมแซมและการจัดเก็บ  พร้อมการบันทึก
เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์  ดูแลจัดทำเอกสารคุณภาพ (PM) จัดทำ SAR ของกองคลัง  ดำเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมกองคลัง  งานติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  งานจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  งานบัญชี

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  จัดทำบัญชีส่วนราชการของหน่วยงาน ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยใช้ระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning )
จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน และภาพรวม  มทร.อีสาน  จัดทำรายงานการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามตัวชี้วัดคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานและภาพรวม มทร.อีสาน สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 และ 11  จัดสรรและควบคุม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของหน่วยงานในศูนย์กลาง มทร.อีสาน ในระบบ  ERP และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  งานการเงิน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินงบประมาณ  เงินรายได้  เงินกองทุนสวัสดิการ ฯลฯ รับ จ่าย นำส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน  จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนจ่ายเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จ่ายและรับคืนเงินยืม  ให้บริการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบุคลากรในระบบ  Payroll  จัดทำข้อมูลการจ่ายและนำส่งด้วยระบบ  GFMIS  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.  งานงบประมาณ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบระบบงบประมาณ  เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้วิทยาเขตในสังกัด มทร.อีสาน โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายตลอดการนำส่งข้อมูลในระบบ  GFMIS
การประมาณการค่าใช้จ่ายผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร  รวมถึงจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน
เป็นรายบุคคล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  งานเบิกจ่าย

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และขออนุมัติหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย นำเข้าข้อมูลในระบบ ERP , ระบบ Payroll , ระบบ MCS WEB ระบบบำเหน็จบำนาญ และระบบจ่ายตรงเงินเดือน ของกรมบัญชีกลาง จัดทำใบเบิกเงินรายได้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ  GFMIS  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ทำสรุปรายงานสิ้นปีส่งสรรพากร  และจัดทำบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         6.  งานพัสดุ

                      มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
           จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
           ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมราคา            ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316