กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยสู่สาธารณชนได้
  แผนผังเว็บไซต์
 
 


 

ลำดับที่
คำถามข้อหารือ
ตอบข้อหารือ

1

การเบิกค่าอาหารโดยไม่ใช้ลายมือชื่อ

    ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง โดยได้แนบใบรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีลายมือชื่อผู้สูงอายุ เพื่อขอเบิกค่าอาหารในส่วนของผู้สูงอายุ ได้หรือไม่

    ไม่ได้ เนื่องจากหลักฐานประกอบการเบิก - จ่าย
ต้องใช้ลายมือชื่อ หรือกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
ให้ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้เข้าร่วมโครงการ

                                             เอกสารอ้างอิง


2

การขออนุญาตใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า
ใบกำกับภาษี เป็นชื่อบุคคล

    ตามที่ ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ผู้วิจัย) ได้ซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อนำมาทำงานวิจัย โดยทางบริษัท/
ร้านค้า ได้ออกใบเสร็จ ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี
เป็นชื่อของผู้วิจัยนั้น จะสามารถใช้เอกสารดังกล่าว
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย
ได้หรือไม่

    ได  ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ได้อย่างน้อยต้องมีรายการตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551 ข้อ 41 

    กล่าวคือ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ
ต่อไปนี้
  (1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของรับเงิน
  (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
  (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
  (4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
  (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

    การใช้เอกสารตาม ข้อ 1 เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย รายการสินค้า/รายละเอียด
สินค้า ที่ระบุต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องหรือใช้ใน
โครงการวิจัยนั้นๆโดยได้รับอนุมัติในแผนการ
ใช้จ่ายเงิน (วจ.1) และวันที่ในเอกสาร อยู่ระหว่าง
ดำเนินโครงการวิจัย

                                             เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

มทร.อีสาน สำนักงานอธิการบดี LINK ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ กองคลัง

- ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
- วิทยาเขตสุรินทร์
- วิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาเขตสกลนคร

- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กระทรวงการคลัง
- GFMIS
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรมสรรพกร
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ระบบงบประมาณ ออนไลน์

     โทรศัพท์ 044-233-056
     โทรสาร (FAX) 044-271-316 

หมายเลขติดต่อ ภายในกองคลัง
     2191 ---------------------- ผู้อำนวยการกองคลัง
     2144,2190 -------------- งานบริหารงานทั่วไป
     2130,2150 -------------- งานบัญชี
     2140 - 2143------------- งานการเงิน
     2162 --------------------- งานงบประมาณ
     2160 - 2161,2163 ------งานเบิกจ่าย
     2280 - 2288------------- งานพัสดุ

Finance Division Office of President Rajamangala University of Technology Isan 
744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Telephone: 044-233055 fax. 044-271316